Mediátor képzés, oktatás
Család- és kisebbségcentrikus mediáció - postgraduális képzés
A képzés jellege: Blokkos rendszerű, kb. 1 éves időtartamú tréningsorozat, intenzív, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, sajátélményű csoportos készségfejlesztés

Felépítése: a képzés öt, egymásra épülő háromnapos modulból áll, egy blokk 30 óra, összóraszám 150 óra.

Célcsoportjai:
 • klinikai, pedagógiai, munkalélektani területen dolgozó pszichológusok
 • jogászok, ügyvédek, közjegyzők
 • pedagógusok, az államapparátusban, szervezetekben dolgozók
 • családterapeuták, családi konzultánsok
 • gyermekvédelemben, gyermekjóléti vagy családsegítő szolgálatoknál, nevelési tanácsadóban dolgozók
 • iskolapszichológiával, ill. serdülőkori problémákkal foglalkozók
 • bentlakásos otthonokban, fejlesztési intézményekben dolgozók
 • csoportokkal, speciális csoportokkal (fogyatékosok, kisebbségi, egyéb speciális vagy hátrányos helyzetűekkel) dolgozók.
A képzés célja (általános célok):
 • felkészítés önálló mediációs tevékenységre, melynek segítségével hatékonyan kezelhetők a résztvevők betegeinek/klienseinek családi, munkahelyi, életvezetési konfliktusai
 • olyan készségek és ismeretek elsajátítása, mellyel a terápiás/konzultációs/esetmunka kiegészülhet, lerövidülhet, operatív beavatkozásokra nyílik mód (a problémák elmérgesedésének megelőzése, az indulatok megoldásokba való átfordítása, a családi/munkahelyi emberi viszonyok javítása stb.)
 • olyan technikák begyakorlása, amelyekkel változik a konfliktusokhoz való viszony (azok természetének megértése és kezelése, a megegyezési lehetőségek feltárása).
Specifikus képzési célok:
 • az I. blokkban A mediáció, közvetítéses konfliktuskezelés c. általános tréning felkészíti a résztvevőket arra, hogy a szociál pszichológia, a pszichoterápia és a kommunikáció elméletét felhasználva hogyan lehet moderálni a konfliktusos folyamatokat
 • a II. blokkban A mediációs eljárás gyakorlata c. tréning arra készít fel, hogy hogyan lehet megakadályozni a problémák elmérgesedését, felismerni a felek közös céljait és alternatív megoldásokat találni
 • a III. blokk, A mediációs eljárás technikái c. tréning célja fokozni a felek kooperációs és empatikus képességét, kezelni negatív attitűdjeit, fejleszteni társas problémamegoldó készségeit
 • a IV. blokk, a Családi mediáció c. tréning célja a látens problémák feltárására való képesség fejlesztése, a felek empátiájának és toleranciájának fejlesztése, az indulatok kezelésének módszereivel való megismerkedés
 • az V. blokk, a Közösségi, interkulturális, intézményi, csoport ok közötti mediációval foglalkozó tréning célja, hogy a résztvevők biztonsággal tudjanak közvetíteni speciális, intézményi, közösségi, kisebbségi problémákban, sikeresen boldoguljanak az előítéletek, a diszkrimináció, valamint az intézményi és csoport dinamika területén is.
A képzés témái:
 • a mediáció, közvetítéses konfliktuskezelés helye a segítő tevékenységek rendszerében
 • a mediációs eljárás gyakorlata, a konfliktus eszkalálódásának megállítása. Az érdekek és szükségletek kibontása. Problémarendezés
 • a mediációs eljárás technikái, a felek kooperációs és empatikus képességeinek fokozása. Aktív figyelem. Tükrözés, visszajelentés. Re-framing technikák.
 • a családi mediáció, mediációra alkalmas családi problémák. A konfliktusok rejtett összetevői
 • közösségi, interkulturális, intézményi, csoport ok közötti mediáció. A jövőbeli együttműködés elősegítése, az önállóság erősítése.

Tanúsítványok: A teljes kurzus elvégzése után a Kisebbségi Mediációs Intézetnek kell az írásos esettanulmányt benyújtani és megvédeni. Az oklevél: Kiképzett mediátor

A jelentkezés helye:
Kisebbségi Mediációs Intézet,
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17,

Szamos Erzsébet, +36 70 338 1818, +36 1 326 1754, sz.bobe@upcmail.hu
Barcy Magdolna, +36 30 397 6704, +36 1 365 8360, mbarcy@upcmail.hu
www.sajathonlap.hu
www.sajathonlap.hu www.interword.hu