Mediátor képzés, oktatás
Mediáció - közvetítéses konfliktuskezelés, alapfokon és haladó szinten
MEDIÁCIÓ - KÖZVETÍTÉSES KONFLIKTUS-KEZELÉS I.
A mediáció aktív hídépítési stratégia. E speciális "közbenjárói" tevékenységet olyan esetekben célszerű alkalmazni, amikor a felek közötti nyílt érdekellentéteket a felek nem tudják konstruktívan vagy belátható időn belül kezelni. A módszer elsajátításával a résztvevők maguk is végezhetnek mediációt.

A képzés jellege: intenzív, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, sajátélményű csoportos készségfejlesztés

Felépítése: háromnapos blokk, óraszám 30.

Célcsoportjai:
 • ápoló-gondozó, családgondozó, szociális segítő, szociális munkások,
 • pedagógus, óvoda- gyógy- és szociálpedagógus, gyermekvédelmi felelősök,
 • intézményvezető, klubvezető, szakvezetők ,
 • klinikai, pedagógiai, munkalélektani területen dolgozó pszichológusok
 • családterapeuta, családi konzultánsok
 • gyermekvédelemben, gyermekjóléti vagy családsegítő szolgálatoknál, nevelési tanácsadóban dolgozó, nevelőszülői, gyámi stb. tanácsadó, pártfogó felügyelők
 • iskolapszichológiával, ill. serdülőkori problémákkal foglalkozók
 • bentlakásos otthonokban, fejlesztési intézményekben dolgozók
 • csoportokkal, speciális csoportokkal (fogyatékosok, kisebbségi, egyéb speciális vagy hátrányos helyzetűekkel) dolgozók
 • ügyvéd, közjegyző, büntető- és polgári ügyekben tevékenykedő jogászok
 • vezetők, önkormányzatoknál dolgozók stb.
A képzés célja: felkészíteni a résztvevőket arra, hogyan lehet
 • megakadályozni a problémák elmérgesedését, fellelni a megegyezés területeit,
 • sikeresen boldogulni saját és mások érzelmeinek kezelésében.
 • megérteni az emberi konfliktusok természetét, feltárni és kezelni rejtett problémákat.
 • Megtanítani őket azokra a kommunikációs technikákra, amelyek hatékonyan segítik az érintetteket és az egész folyamatot.
 • Megismertetni őket a mediációs eljárás szakaszaival és a megszervezésükhöz, lebonyolításukhoz szükséges feltételekkel.
A képzés témái:
 • A mediáció fogalma, alkalmazása, sajátosságai
 • A konfliktus fogalma, értelmezése, hozzá fűződő viszonyunk. A konfliktusok kialakulása, típusai, háttere. Kezelési módok
 • A mediációs tevékenység szakaszai. Érdekek és állásfoglalások felismerése. Kommunikációs technikák
 • A mediátor készségei. A pártatlanság feltételei.
 • Problémamegoldás, lehetőségek kidolgozása, megállapodás készítése

MEDIÁCIÓ HALADÓKNAK II. - Mediáció a gyakorlatban
Tréningprogram a módszer gyakorlati alkalmazására készülőknek, ill. azoknak, akik már végeznek mediációt, és ehhez szupervíziót, szakmai támogatást és technikai megerősítést szeretnének.
A mediációs eljárás számos olyan, elsősorban kommunikációs technika begyakorlását feltételezi, amelyet készségszinten kell tudni alkalmazni. Tapasztalataink szerint szükség van az alapfokú képzés során elsajátított készségek és ismeretek elmélyítésére. A haladó mediátori kurzus jelentősen növeli a leendő mediátorok biztonságérzetét és szakmai eszközeinek tudatosságát.

A képzés jellege: intenzív, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, sajátélményű csoportos készségfejlesztés. A képzés során a résztvevők páros és csoportos szinten gyakorolhatják az eljárás lényegi elemeit.

Felépítése: háromnapos blokk, óraszám 30.

Célcsoportjai: ld. előző

A képzés célja:
 • a mediáció alkalmazásához szükséges készségek elmélyítése és begyakorlása
 • a résztvevőket megismertetni az eljárás számos olyan részletével, mely szükséges a gyakorló mediátorok számára.
A képzés témái:
 • technikák a felek viselkedésének befolyásolására
 • indulatokra való reagálás és azok kezelése
 • az együttműködés szorgalmazása
 • egyezkedési és alku technikák
 • a hatékony, de nem agresszív tárgyalási stílus
 • a kreatív problémamegoldás szemlélete és elsajátítása.

Család- és kisebbségcentrikus mediáció - postgraduális képzés
Ezt a blokkos rendszerű, kb. 1 éves időtartamú tréningsorozatot, mely öt, egymásra épülő háromnapos modulból áll, egy blokk 30 óra, összóraszám 150 óra mostanában már nem indítjuk.

Helyette rendszeresen indítjuk a

Családi és közösségi (interkulturális) mediáció c. tréningsorozatunkat, mely különféle időtartamú elemekből áll
Családi és közösségi (interkulturális) mediáció: 60 órás, 2 blokkból álló tréning, 10 -10 kredit - gyakorló mediátorok számára
 • Családi konfliktusok mediációja 30 órás tréning, mely 10-10 órás blokkokban is elérhető
  • Krízisek háttere a családban
  • Párkapcsolati konfliktusok
  • Mediáció válás esetén

 • Közösségi konfliktusok mediációja 30 órás tréning, mely 10-10 órás blokkokban is elérhető
  • Közösségi viszonyok
  • Interkulturális mediáció
  • Csoportos és jóvátételi mediáció
Ezek célcsoportjai:
 • olyan szakemberek, akik már tanultak korábban mediációt (pszichológusok, jogászok, pedagógusok, szociális munkások, az államapparátusban dolgozók stb.)
 • családterapeuták, családi konzultánsok
 • gyermekvédelemben, gyermekjóléti, ill. családsegítő szolgálatoknál, nevelési tanácsadóban dolgozók
 • iskolapszichológiával, ill. serdülőkori problémákkal foglalkozók
 • bentlakásos otthonokban, fejlesztési intézményekben dolgozók
 • speciális kis- és nagycsoportokkal foglalkozók (fogyatékosok, kisebbségi, egyéb speciális vagy hátrányos helyzetű emberek csoportjai stb.)
A képzés célja:
 • az alap mediációs ismeretek elmélyítése
 • az egyes szakterületekkel kapcsolatos ismeretek bővítése
 • egy-egy speciális terület konfliktusaira való fókuszálás
 • a tevékenységhez szükséges készségek begyakorlása
 • a mediátori szerep alkalmazása az adott területhez
 • kommunikációs technikák bővítése
A képzések témái:
a Családi konfliktusok témakörében
 • a Krízisek háttere a családban c. tréningen a résztvevők megismerkednek
  • a család rendszerszemléletű megközelítésével,
  • a családi határok és alrendszerek fogalmával,
  • a családi kapcsolati dinamikával, az alapkötődések által kiváltott kapcsolati szükségletekkel és érzelmi mozgatórugókkal,
  • a családi konfliktusok tranzakcionális megközelítésével
  • az intergenerációs konfliktusokkal (generációk integrálása a családba)
  • a családi mediátor gondolkodási szintjeivel
  • speciális mediációs technikákat gyakorolnak

 • a Párkapcsolati konfliktusok c. tréning felkészíti a résztvevőket arra, miként szemléljék
  • a párkapcsolati különbözőségeket, a párkapcsolati problémák alapjait
  • jellegzetes párkapcsolati konfliktusokkal szerepjáték formájában
  • a képzés célja, hogy gyakorolni lehessen egymás nézőpontjainak megismerését, a kölcsönös megértés elősegítésének formáit, az ún. bensőséges egyezkedés elősegítésének formáit
  • ill. szimulációs esetgyakorlatok formájában kommunikációs technikákat

 • a Mediáció válás esetén c. tréning felkészíti a résztvevőket arra, hogy alkalmazni tudják
  • a válás pszichológiai, szociológiai, jogi megközelítéseit
  • képessé váljanak átfordításokra (a válást, mint pozíciót érdekké)
  • ismerkedjenek a territoriális konfliktusokkal
  • a gyerekkel kapcsolatos szempontokkal, a gyerek érdekeinek érvényesítésének gyakorlatával
  • a gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, szülői felügyelet kérdéseivel
  • az érzelmi krízis kezelésével, a válás következményeinek enyhítésével
  • válási esetek szimulációja keretében bővíthetik a mediátori szerep értelmezéseit (mediátor, mint educátor)
  • cél: további mediációs technikák gyakorlása (parafrázis, tolmácsolás, act-storming)
a Közösségi konfliktusok mediációja témakörében
 • Közösségi viszonyok c. tréning célja, hogy a résztvevők elmélyüljenek a
  • közösség szerveződése, a valahova tartozás, felelősség, motiváció kérdésköreiben,
  • a közösséghez tartozás nehézségeiben és problémáiban
  • eszközöket kapjanak a közösségek pozitív működésének elősegítésében
  • kisebbségi témák, speciális érdekek kezelésében
  • mediációs helyzetben a kulturális különbségek és az előítéletes helyzetek elemzésében: a különbségek felszínre hozatala, a különbségek megértése terén.
  • Ismerkedjenek a csoportos egyezkedés szabályaival
  • szimulációs esetek lejátszásával gyakorolják a megoldási lehetőségek előállítását és mérlegelését

 • az Interkulturális mediáció c. tréning célja, hogy a részvevők megismerkedjenek
  • a hétköznapi másságok fogalmával, a másság értékelésével
  • legyenek képesek felismerni és elfogadni a mássághoz való viszonyt
  • szenzitíven kezelni az interkulturális különbségekben a személyes szempontokat a megítélésben (gyermekkori rögződések hatása)
  • tanulmányozzák az ismeretlen kultúrákhoz való jellegzetes közelítésmódokat
  • az interkulturális különbségekből adódó konfliktusokat
  • kapjanak eszközöket ahhoz, hogy képesek legyenek biztosítani az esélyegyenlőséget a mediációban
  • kezelni a megkülönböztetéshez kapcsolódó érzéseket (izoláció, depriváció)
  • gyakorolják a mediációt szimulációs helyzetben

 • a Csoportos és jóvátételi mediáció c. tréning célja, hogy a résztvevők tanulmányozzák közösségi konfliktusokban az
  • előítélet, diszkrimináció, hatalom, elnyomás kérdéseit
  • különös tekintettel a hatalom forrásaira és eszközeire
  • ismerkedjenek a kisebbségi lét, a valamilyen megkülönböztetett csoporthoz való tartozás sajátosságaival
  • biztonsággal tudják kezelni az erőteljes indulatokat
  • elemezni a deviancia, normasértés-incidensen alapuló konfliktusokat
  • mélyüljenek el a resztoratív konfliktuskezelési eljárásokban, a szociális fegyelmezési sémákban,
  • a megbánás-megbocsátás, jóvátétel kérdéseiben
  • a közösségi mediátor szerepértelmezéseiben (erőforrásadó, támogató, érdekérvényesítő, együttműködést segítő)
  • gyakorolják a páros és csoportos mediációt szimulált helyzetekben
A képzés jellege: 1- 3- 6 napos, blokkos rendszerű, intenzív, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, sajátélményű csoportos készségfejlesztés


A jelentkezés helye:
MEDIARE-Kisebbségi Mediációs Intézet,
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17,

Szamos Erzsébet, +36 70 338 1818, +36 1 326 1754, szamos.erzsebet50@gmail.com
Barcy Magdolna, +36 30 397 6704, +36 1 365 8360, barcymm@gmail.com
www.sajathonlap.hu
www.sajathonlap.hu www.interword.hu